උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024 කණ්ඩායම

මනෝවෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් ඉහත සඳහන් පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුකම් ඇති අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

තමා විසින් පිළියෙළ කරන ලද, සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකයක් සඳහන් අයදුම්පත පහත ලිපිනයට 2023/05/21 දිනට ප්‍රථම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අවසාන දිනට පසු ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.