මනෝවෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් ඉහත සඳහන් පාඨමාලාව සඳහා සුදුසුකම් ඇති අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2023.05.21

203 counseling diploma